Flexibilitat i gestió del canvi

Pot la persona canviar el "xip" o deixar una tasca quan les circumstàncies així ho requereixen?

Definició.

Flexibilitat i gestió del canvi és l'habilitat d'adaptar-se i treballar eficaçment en diferents i variades situacions i amb persones o grups diversos. Suposa entendre i valorar postures o punts de vista diferents, o bé adaptar el propi enfocament a mesura que la situació ho requereixi. També canviar o acceptar sense problemes els canvis en la pròpia Organització o en les responsabilitats del lloc de treball.

 • S'adapta als canvis de l'entorn.
 • Reconeix i comprèn els punts de vista de les altres persones.
 • Mostra una bona predisposició per treballar amb diferents àrees i interlocutors/es.
 • Està disposada a canviar les pròpies idees davant una nova informació o evidència contrària

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Sap cedir en els seus propis plantejaments i objectius inicials quan la situació ho requereix, adaptant els procediments.
 • Reacciona amb flexibilitat i adaptant-se davant "imprevistos" i obstacles que poden arribar a canviar significativament la seva feina.
 • Adapta el seu comportament a les diferents situacions o circumstàncies de la seva feina (canvis en els productes, organització, etc.). Ex.: És flexible davant un canvi d'horari o davant una necessitat de quedar-se més temps a la feina per acabar una tasca.
 • Pot arribar a treballar en diferents projectes alhora i mostra facilitat per treballar en els diferents projectes de manera simultània.
 • Adapta el seu comportament a les diferents persones i interlocutors/es (clients/es companys/es, etc.).

 • Adequa els objectius o projectes a la situació de mercat i a l'entorn al qual s'enfronta.
 • Qüestiona "l'estatus quo" i implica a altres persones en el procés de canvi.
 • Impulsa noves metodologies, enfocaments o formes de fer les coses, predicant amb l'exemple.
 • Defineix àrees de canvi i proposa noves maneres d'actuar.
 • Defineix una visió explícita dels canvis, detallant la informació.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Promou i implementa canvis en els processos o productes per adaptar-se als canvis e l'entorn i les circumstàncies.
 • Aplica de forma flexible els plans i pressupostos per adaptar-se als canvis en l'entorn i les circumstàncies.
 • Fa arribar el missatge o visió del canvi a tots els implicats/ades.
 • Fomenta i aprofita eficaçment la diversitat d'opinions, enfocaments i criteris davant una situació determinada.
 • Fa que altres participin en el procés de canvi i obté recolzament de persones que el poden ajudar a fer-lo realitat.
 • Qüestiona públicament "l'estatus quo" comparant-lo amb un ideal o una visió de canvi.
 • Crea un sentiment de crisi o desequilibri per preparar el terreny pel canvi.