Planificació i organització

Realitza una gestió eficaç del seu propi treball i del dels altres?

Definició.

Planificació i organització és la capacitat per prioritzar i establir línies d'actuació, optimitzant recursos que garanteixin l'acompliment dels resultats esperats mitjançant una gestió eficaç del propi treball i del dels seus col·laboradors/es.

 • Organitza les diferents activitats a realitzar establint un ordre lògic en la seva execució.
 • Manté l'ordre físic de la documentació del seu entorn de treball per ser més operatiu, seguint una sistemàtica de treball.
 • Treballa amb els recursos que té a la seva disposició de manera eficaç.
 • Prioritza de forma adequada les diferents tasques a realitzar en funció de la seva importància i urgència.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Realitza una programació d'activitats establint terminis per treure el millor profit del seu temps.
 • Estableix terminis i objectius temporals de manera raonablement exigent i realitza una assignació de recursos a efectes d'optimitzar el temps.
 • Organitza la informació i documentació de forma òptima per garantir la seva accessibilitat i la seva qualitat.
 • Porta un seguiment del grau d'acompliment de la programació de les seves activitats.

 • Programa i coordina les tasques a realitzar, assignant feines i establint temps, a efectes d'optimitzar el rendiment i donar la millor resposta possible als requeriments de la situació.
 • Clarifica els rols, objectius i responsabilitats amb els seus companys/es, col·laboradors/es i superiors/es per garantir l'acompliment de la planificació.
 • Preveu les necessitats dels recursos humans i materials necessaris per complir els objectius.
 • Defineix plans d'acció en base a uns objectius, amb una adequada coordinació, control i seguiment de les accions a realitzar a mitjà i llarg termini.
 • Té en compte les possibles desviacions i la forma d'ajustar la seva pròpia planificació a mitjà i llarg termini.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Planifica un conjunt de projectes o plans, on coordina de manera adequada els diferents recursos, sense perdre la visió global i de conjunt.
 • Avalua de forma global i coherent les implicacions que suposa la seva planificació per altres àrees i departaments.
 • Integra de manera eficient recursos de diferents àrees o departaments en la seva planificació.
 • Organitza i reorganitza els diferents recursos (humans, tècnics i econòmics) al seu càrrec a efectes d'aconseguir millor eficàcia i eficiència del seu departament o àrea.